Agentie Detectivi Particulari | Romania Private Investigator| Bucharest Private Detective Agency | Investigations

termeni-conditii

Termeni si Conditii

Aceşti termeni şi condiţii vor guverna serviciile  întreprinse de Manigordo Grup Investigațions  pentru orice persoană sau organizaţie cu care se încheie un contract.
Ne angajăm :
Sa dovedim aptitudini corespunzătoare și cu grije în a analiza fiecare caz, în funcție de natura materiei și a informațiilor furnizate de către d-voastră. Astfel oferindu-vă o estimare de cost cât mai avantajoasă în concordanță cu serviciile noastre.
Să încheiem cu d-voastră un contract – angajament de prestări servicii. Prețul negociat pentru fiecare caz se va regasi în factura emisă de către Manigordo Grup Investigațions în conformitate cu termenii contractuali stabiliți.

Să păstrăm confidențialitatea datelor și a informațiilor furnizate de d-voastră în scopul unei bune derulări a activității de investigație precum și a datelor și a informațiilor obținute pe timpul prestării serviciilor, neprejudiciind în nici un fel subiectul investigat.
Să vă informăm în timp util  asupra unor aspecte noi pe care le  constatăm, în legătură cu subiectul investigat și  să vă solicităm  acordul  în scris, pentru aprofundarea investigației, din acel moment stabilind și negociind din nou condițiile și costurile suplimentare pentru a se continua activitățile specifice de investigații, pe noul curs de acțiune.
Sa fim responsabili cu privire la corectitudinea și imparțialitatea datelor din suportul de investigare, la datele obținute  prin metode  specifice de investigare  și prin respectarea legislației în acest sens.

Va angajați:
Să garantați exactitatea datelor puse la dispoziția noastră, sinceritatea  asupra  scopului și sensului declarat al investigației, păstrarea confidențialității demersurilor făcute.
Să ne asigurați că informațiile furnizate sunt exacte și complete  pentru a ne permite să efectuăm demersuri in a soluționa cazul în mod eficient şi fără riscul de a suporta răspunderea penală sau civilă.
Să încheiați cu noi un contract – angajament de prestări servicii și să achitați contravaloarea costului negociat, la termenele stabilite.

Sa nu  expuneti  la riscuri detectivii nostri, prin actiuni de dezinformare si orice alte demersuri relative.
Să suportați costurile stabilite pentru cazul respectiv  în situația în care solicitați expres  sistarea  investigației  înainte de finalizarea acțiunii, fiind  drept cost al timpului de lucru efectuat  pentru analizarea situației respective, a elaborării planului de acțiune și alte detalii de investigare.
Să nu efectuați sau să comandați investigații  în paralel cu cea solicitată, pe alte trasee, cu alți operatori sau sub o formă neoficială și nelegală.
Să  hotărâți asupra modalităților în care  vă veți folosi de elementele cu caracter probatoriu, obținute de către noi, condiția fiind să nu desconspirați modalitatea prin care s-au derulat investigațiile.


Ambele părți sunt de acord:

OPERATORUL și BENEFICIARUL  sunt  parți  independente,  niciuna neavând dreptul de a crea o răspundere sau o obligație în numele celeilalte.
Raporturile dintre OPERATOR și BENEFICIAR  se bazează  pe  încredere reciprocă și bună credință, cu respectarea Legii nr.329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular.
 BENEFICIARUL ia act că datele şi informaţiile puse la dispoziţie de OPERATOR sunt destinate exclusiv lui, au caracter confidenţial, ele putând fi comunicate de către OPERATOR, la cerere, în condiţiile legii, numai instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele penale.
Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă, conform prevederilor legale, cu condiția notificării scrise a acesteia în termen de 5(cinci) zile de la producerea evenimentului.
Partea care invocă producerea evenimentului de forță majoră, are obligația de a informa cealaltă parte, din cadrul contractului, în scris, în termen de 5(cinci) zile, de la producerea unui eveniment nelegal, și să dovedească  acest fapt.
Riscul contractului, reprezentând probabilitatea parților de a suporta neexecutarea contractului din cauze independente de voința lor, exclude admiterea exercitării în paralel a unei acțiuni în despăgubire, întrucât lipseste faptul culpabil al uneia din părți.
Riscul contractului-angajament este suportat de debitorul obligației imposibil de executat, și nu va putea pretinde celeilalte părți să-și execute obligația corelativă, dar nici cealaltă parte nu va putea pretinde despăgubiri pentru neexecutarea de la debitorul obligației imposibil de executat.
În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din România.